Visie en missie

In schooljaar 2018-2019 is er hard gewerkt aan een nieuwe koers voor De Keen. Er is een visietraject gestart 

onder begeleiding van een externe organisatie. Als team zijn we op zoek gegaan naar onze nieuw te vormen 

missie en visie. Waar staan we als team voor, en vooral ook waar willen we voor gaan. Uit deze
zoektocht zijn 

een aantal speerpunten naar voren gekomen. Deze speerpunten vormen samen de houtskoolschets die we dit 

schooljaar verder gaan uitdiepen.

Typering van de school:

 

In ons schoolplan en in deze schoolgids beschrijven wij uitgebreid waarvoor onze school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben.

De Keen is een basisschool met een open, ontspannen sfeer. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door goed samenspel waarin leraren, kinderen, ouders, methodes en deskundige instanties zoals de onderwijs- ondersteuningsdienst een belangrijke rol spelen. We stemmen het onderwijs op De Keen af op de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij richten wij ons onderwijs in elk geval op de ontwikkeling van cognitieve (verstandelijke), sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden en op het aanleren van de noodzakelijke kennis. We steken liever meer energie in het belonen van goed gedrag dan in het straffen. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen bereiken wat in hun vermogen ligt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het activerende instructie model (ADI-model). Door deze manier van instructie worden leerlingen actief en wordt gezorgd dat ze gaan nadenken en mogelijke oplossingen gaan afwegen.

De Keen stelt ambitieuze doelen op die cyclisch geëvalueerd worden. We werken aan het verhogen van de opbrengsten: leerresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Naast de methodische toetsen gebruiken we ook landelijke CITO toetsen en observaties om te zien waar (op welk niveau) onze leerlingen zich bevinden. In onze kleuterbouw wordt gewerkt vanuit de visie van basisontwikkeling. Basisontwikkeling heeft als uitgangspunt dat kinderen zich vanuit een veilige omgeving optimaal kunnen ontplooien. De sleutelwoorden daarbij zijn: emotioneel vrij zijn, zelfstandigheid ontwikkelen, zelfvertrouwen vergroten, werken op eigen niveau, uitgedaagd worden, zaken onderzoeken, probleemoplossingen bedenken, met elkaar communiceren en creativiteit ontplooien. Om de betrokkenheid van onze leerlingen te vergroten werken we met thema’s die dichtbij onze leerlingen liggen, zodat leeractiviteiten op een fijne en speelse manier worden aangeboden en hun ervaringswereld daardoor wordt vergroot.